Ugdymas » Ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Išrašas iš ugdymo plano:


Ugdymo organizavimas:


 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

 

  VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.  UGDYMO PLANAS


VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus Ozo gimnazijos direktoriaus įsakymu 2021-01-25 Nr. V-6 Panaikintas 35 punktas, 33 punktas pakeistas taip:

„Pusmečio pažymys – aritmetinis pažymių vidurkis. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas (metinis pažymys) fiksuojamas iš I ir II pusmečių balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles“.


SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES (PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU SPORTO UGDYMO PROGRAMA) VERTINIMO TVARKA

SPORTO ŠAKOS PROGRAMOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

 


Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018